Διμερείς συνθήκες που υπεγράφησαν μεταξύ της Γαλλικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας

Συμφωνία πολιτιστικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας
Υπεγράφη στις 29 Οκτωβρίου 1969 και τέθηκε σε ισχύ στις 2 Φεβρουαρίου 1970
Τροποποιήθηκε στις 18.06.1991

- Συνθήκη για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης και την φοροδιαφυγή σε θέματα φόρου εισοδήματος και περιουσίας
Υπεγράφη στις 18 Δεκεμβρίου 1981 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1983

- Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού
Υπεγράφη στις 28 Ιανουαρίου 1986 και τέθηκε σε ισχύ την 12η Σεπτεμβρίου 1986

- Διακυβερνητική συμφωνία συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας.
Υπεγράφη στις 4 Μαρτίου 2005

- Συμφωνία συνεργασίας σε θέματα άμυνας
Υπεγράφη στις 28 Φεβρουαρίου 2007

Αντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων διατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας.

publié le 06/04/2009

haut de la page