Ανάπτυξη της γαλλικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό: μέτρα [en] [fr]

Στις 20 Μαρτίου 2018, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Emmanuel Macron παρουσίασε στο Institut de France τη στρατηγική για τη γαλλική γλώσσα και την πολυγλωσσία. Μεταξύ των γαλλικών φιλοδοξιών, έθεσε ως στόχο τον διπλασιασμό του αριθμού των μαθητών στα γαλλικά σχολεία στο εξωτερικό έως το 2030.

Σήμερα, 522 γαλλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στο εξωτερικό έχουν 370.000 μαθητές σε 139 χώρες. Το 35% των μαθητών είναι Γάλλοι που διαμένουν στο εξωτερικό και το 65% είναι αλλοδαποί φοιτητές οι οικογένειες των οποίων έχουν επιλέξει γαλλική εκπαίδευση για τα παιδιά τους.

Αυτό το τεράστιο δίκτυο συμβάλλει στην ακτινοβολία της Γαλλίας στο εξωτερικό. Δείχνε επίσης την αριστεία της γαλλικής διδασκαλίας.
Τα Υπουργεία Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων και της Εθνικής Παιδείας και Νεολαίας εργάστηκαν σε διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για να προτείνουν μέτρα για την εκπλήρωση της ανακοινωθείσας φιλοδοξίας διπλασιασμού του αριθμού των μαθητών και την ενίσχυση της ποιότητας της διδασκαλίας.

Μια νέα ώθηση για το δίκτυο των γαλλικών σχολών διδασκαλίας στο εξωτερικό


Σχέδιο ανάπτυξης της γαλλικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό σε τέσσερις άξονες:
• Ενίσχυση της εκπαιδευτικής και διδακτικής προσφοράς
• Ανάπτυξη του υφιστάμενου δικτύου και υποστήριξη της δημιουργίας νέων σχολείων.
• Μεγαλύτερη συμμετοχή των οικογενειών στη σχολική ζωή.
• Μεγαλύτερη στήριξη του δικτύου προς όφελος της διπλωματίας μας.

1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής προσφοράς:

Προκειμένου να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών, είναι σημαντικό να προωθηθεί ποιοτική γαλλική παιδαγωγική και εκπαιδευτική προσφορά.
Το νέο απολυτήριο είναι το πρώτο μας πλεονέκτημα. Είναι πιο ευανάγνωστο και πιο αρμονικό με τα τοπικά συστήματα εκπαίδευσης και πανεπιστημίων. Συνδυάζει τις ιδιότητες του παραδοσιακού γαλλικού μοντέλου αριστείας με εκείνες άλλων συστημάτων αφήνοντας ένα σημαντικό μέρος της πρωτοβουλίας στους μαθητές για την χάραξη της πορείας τους. Οι νέοι πτυχιούχοι του γαλλικού εκπαιδευτικού δικτύου στο εξωτερικό θα είναι, συνεπώς, καλύτερα προετοιμασμένοι για τη μελλοντική τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Γαλλία ή στο εξωτερικό.

Η διδασκαλία ξένων γλωσσών είναι ένα ισχυρό σημείο των γαλλικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό, τα οποία έχουν κάνει από πολύ πριν την επιλογή μιας πολυγλωσσικής εκπαίδευσης. Μαθήματα προσαρμοσμένα και ενισχυμένα με ξένες γλώσσες υπάρχουν ήδη, από το νηπιαγωγείο στο γυμνάσιο. Θα επεκταθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους θεσμούς. Θα δημιουργηθούν επίσης διεθνή, ευρωπαϊκά και ανατολικά τμήματα στα γυμνάσια και στα λύκεια.

Οι σχολές του γαλλικού εκπαιδευτικού δικτύου στο εξωτερικό προορίζονται να γίνουν, ακόμη περισσότερο από σήμερα, εργαστήρια καινοτομίας στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης. Η διδασκαλία ειδικότητας "ψηφιακές και ηλεκτρονικές επιστήμες" θα αναπτυχθεί σε όλο το δίκτυο. Οι εκπαιδευτικοί πόροι υψηλής ποιότητας στη γαλλική γλώσσα, συγκεντρωμένοι στη νέα πλατφόρμα εκπαίδευσης της Γαλλίας, είναι διαθέσιμοι σε όλα τα σχολεία.

2. Ανάπτυξη του υπάρχοντος δικτύου και στήριξη της δημιουργίας νέων σχολείων

Η δυνατότητα υποδοχής θα αυξηθεί με την ανάπτυξη του σημερινού δικτύου και τη δημιουργία νέων σχολείων.

Η διαδικασία έγκρισης των σχολείων θα απλουστευθεί. Η πιστοποίηση πιστοποιεί τη συμμόρφωση των σχολείων στις αρχές, τα προγράμματα και την εκπαιδευτική οργάνωση της Γαλλικής Εθνικής Παιδείας. Θα διευκολυνθεί το άνοιγμα νέων επιπέδων εκπαίδευσης και η δημιουργία νέων σχολείων, διατηρώντας τη ζήτηση για ποιότητα και παιδαγωγική αριστεία.

Η εκπαίδευση των ειδικευμένων εκπαιδευτικών, των κατόχων της εθνικής εκπαίδευσης ή των τοπικών υπαλλήλων, εγγυάται την εκπαιδευτική αριστεία. Το σχέδιο ανάπτυξης γαλλικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό θεσπίζει νέα προγράμματα κατάρτισης, όπως πιστοποιητικό ικανότητας συμμετοχής στη γαλλική διδασκαλία στο εξωτερικό (CAPEFE) ή περιφερειακά κέντρα κατάρτισης στη Γαλλία. στο εξωτερικό.

3. Μεγαλύτερη συμμετοχή των οικογενειών στη ζωή του σχολείου και του δικτύου

Η σχέση με τις οικογένειες είναι καθοριστική για τη ζωή των σχολείων. Θα ενισχυθεί με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων στη διαχείριση της γαλλικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό, τόσο σε τοπικό επίπεδο (σε κάθε σχολείο) όσο και σε εθνικό επίπεδο (το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού). για τη Γαλλική Εκπαίδευση στο Εξωτερικό (AEFE).

4. Μεγαλύτερη συμμετοχή στο δίκτυο στην υπηρεσία της διπλωματίας μας:

Στο έργο συμμετέχει ολόκληρο το διπλωματικό και πολιτιστικό δίκτυο.
Ο Οργανισμός Γαλλικής Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό (AEFE) είναι ο δημόσιος φορέας που είναι υπεύθυνος για τη γαλλική εκπαίδευση στο εξωτερικό. Διαθέτει υπηρεσία υποστήριξης ανάπτυξης δικτύων (SADR), που έχει σχεδιαστεί για να στηρίζει δημόσιους ή ιδιωτικούς επενδυτές που επιθυμούν να αναπτύξουν μια προσφορά διδασκαλίας σύμφωνα με τα γαλλικά προγράμματα σπουδών. Ο ρόλος της στην υποστήριξη της ανάπτυξης του δικτύου θα ενισχυθεί.

Οι πρεσβείες θα είναι οι τοπικοί οδηγοί ανάπτυξης του δικτύου. Θα εφαρμόσουν τοπικά σχέδια για την ανάπτυξη της γαλλικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό, προσαρμοσμένα στο τοπικό πλαίσιο. Οι διπλωματικές θέσεις θα διεξαγάγουν ανάλυση της τοπικής εκπαιδευτικής προσφοράς και ζήτησης και θα διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξη των θεσμών θα είναι ρυθμισμένη και αρμονική, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα της διδασκαλίας.

Ένα συμβούλιο προσανατολισμού για τη γαλλική εκπαίδευση στο εξωτερικό θα συγκεντρώνει κάθε χρόνο τον Υπουργό Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων και τον ομόλογό του, τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Νεολαίας και τους γαλλικούς εκπαιδευτικούς φορείς στο εξωτερικό.

5. Μέσα στην υπηρεσία της ανάπτυξης της γαλλικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Χρησιμοποιούνται μέσα για τη βέλτιστη ανάπτυξη του δικτύου, την ποιότητα της διδασκαλίας και τις εγκαταστάσεις υποδοχής.
Οι ανθρώπινοι πόροι ενισχύθηκαν με 1000 επιπλέον υπαλλήλους, εγκεκριμένοι από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, οι οποίοι αποσπάστηκαν μέχρι το 2030, για να φθάσουν συνολικά σε 10.000 άτομα.

Πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι με επιπλέον 25 εκατομμύρια ευρώ από το κράτος για την AEFE.

publie le 15/10/2019

hautdepage